Uporaba piškotkov
Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in potrebe analiz obiskov. Z nadaljnjim obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. - Več informacij
V redu
c

PRAVILA NAGRADNE IGRE »ORIGINAL, KI TE ZAPELJE!«

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

Organizator nagradne igre je družba Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, matična številka: 2114011000 (v nadaljnjem besedilu Organizator).

Vsi, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni ter se s sodelovanjem v nagradni igri z njimi v celoti strinjajo.

 

2. TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

 

Nagradna igra se organizira in izpelje na celotnem območju Republike v obdobju od 20.8.2017 do 30.09.2017.

Nagradna igra se prireja zaradi promocije izdelkov Cockta.

 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE

 

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

 

4. ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Cockta.

Posamezniki lahko v nagradni igri sodelujejo na DVA načina:

Z nakupom:

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da na naslov Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom “Cockta – Original, ki te zapelje” pošljejo 3 plastične zamaške z logotipom Cockta (zamaške najdete na plastenkah Cockta Original 0,5l, 1l, 1,5l ali 2l). Poleg zamaškov sodelujoči navedejo še sledeče podatke: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, datum rojstva, kontaktno številko telefona/mobitela in e-poštni naslov ter lastnoročni podpis, s katerim dokazujete strinjanje s pravili nagradne igre. V primeru nejasnosti in potrebe po dodatnih informacijah se lahko potrošnik vsak delovni dan od 9-15h obrne na brezplačno info linijo kontaktnega centra Atlantic Grupe d.d., 080 11 31.

 

Brez nakupa:

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da minimalno 200 besedah odgovori na vprašanje: Zakaj rad pijem Cockto? Vsak posameznik lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi prispevki, vendar tudi v tem primeru veljajo enake omejitve kot pri sodelovanju z nakupom.

Sodelujoči, ki želijo sodelovati v nagradni igri brez nakupa so dolžni tekst, ki se zahteva za sodelovanje samostojno oblikovati, tako da so izključni avtorji teksta. Posamezni tekst lahko sodelujoči uporabi le enkrat. Organizator ima pravico zahtevati od sodelujočega izjavo o avtorstvu in izločiti tekste za katere ni izkazano, da je sodelujoči avtor. Žaljive, neprimerne ali drugače protipravne vsebine bodo odstranjene in izbrisane ter ne bodo upoštevane v žrebu.

Udeleženec lahko kadarkoli do konca nagradne igre in žrebanja prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@cockta.eu V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre

 

5. NAGRADE

 

Vrednost nagrad:
kolo Pony Sport – 350 eur

Nagrajenci (prejemniki nagrade, nagrajenci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. Nagrajenec lahko po podelitvi prenese nagrado na tretje osebe.

 

6. ŽREBANJE NAGRAD, ZAPISNIK, OBJAVA NAGRAJENCEV IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

Žrebanje dobitnikov se bo odvijalo v prostorih Droge Kolinske, 4.10.2017 ob 10.00 uri. Žreb bo nadzirala tričlanska komisija, o poteku žreba pa bo voden zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žreba, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije ter dobitnikov (ime, priimek in naslov dobitnika, leto rojstva ter naziv nagrade posameznega dobitnika). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Posamezna fizična oseba lahko osvoji le eno nagrado.

Imena dobitnikov bodo objavljena najkasneje 8 dni po žrebu na Facebook strani https://www.facebook.com/Cockta in spletni strani www.cockta.eu., prav tako bodo v roku 8 dni od žreba dobitniki nagrad o prejeti nagradi obveščeni pisno ter po potrebi tudi po telefonu. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

 

7. PREVZEM NAGRAD

 

Dobitniki nagrad, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, lahko prevzamejo nagrade v roku 30 dni od dneva prejema pisnega obvestila o dobitku s predložitvijo osebne izkaznice ali drugega identifikacijskega dokumenta na Drogi Kolinski, Kolinska ulica v Ljubljani.

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence odvedel organizator nagradne igre. Bruto vrednost nagrad se všteva v letno davčno osnovo (t.j. pri odmeri dohodnine).

Nagrajenec mora posredovati davčno številko v roku 7 dni od poslanega obvestila. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi.

Kolikor Agencija od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje kakršnekoli dodatne podatke, mu jih mora nagrajenec sporočiti v roku 5 delovnih dni od datuma prejema poziva na predložitev podatkov, sicer ima organizator nagradne igre pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli.

Če dobitnik ne prevzame nagrade v navedenem roku, ga organizator pisno obvesti in mu odredi naknadni rok 15 dni za prevzem nagrade. V primeru, da dobitnik niti v naknadnem roku ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje.

Organizator lahko posameznega sodelujočega izključi iz nagradne igre ter zahteva vračilo že podeljene nagrade oz. sprejme odločitev, da se nagrada ne podeli, če utemeljeno sklepa, da sodelujoči ne spoštuje pravil nagradne igre oz. na kakršenkoli drug način krši kakršnokoli pravila nagradne igre ali določila veljavne zakonodaje.

 

8. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook,
- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

9. PRENEHANJE OBVEZNOSTI

 

S trenutkom prevzema nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja do dobitnika.

 

10. PRENEHANJE NAGRADNE IGRE

 

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma ki jih ni mogel preprečiti, odstraniti ali se jim izogniti. Vsi sodelujoči bodo o prenehanju nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

 

11. PRAVICA ORGANIZATORJA DO OBJAVE PODATKOV O DOBITNIKIH

 

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti Organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da Organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči hkrati soglaša, da Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. pogodbenemu upravljalcu dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (elektronski naslov) za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih z možnostjo odjave. Navedene podatke lahko Organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. največ 5 let po žrebanju. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

 

12. DAVČNE OBVEZNOSTI

 

Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine (42,00 EUR), obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence. Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, da je sodelujoči izžreban v nagradni igri. Kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, organizator nagrade ne bo podelil.

 

13. DOKUMENTACIJA

 

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani Organizator, in sicer:
- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja pet (5) let;
- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov Organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

14. KONČNE DOLOČBE

 

Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele ali nepopolne pošiljke, kakor tudi za nepravilne odgovore na nagradno vprašanje. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani https://www.facebook.com/Cockta in na spletni strani www.cockta.eu v zapiskih, kjer so navedena pravila nagradne igre.

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook.

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v nasprotnem primeru pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 15.8.2017